תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תקנון תנאי שימוש באתר " " LIBERKEY

 1. מבוא
  • אנו מברכים אותך על השימוש באתר https://www.liberkey.co.il/ (להלן: "האתר"), אשר מופעל על ידי חברת ליברקי ישראל בע"מ ח.פ. 516516556  (להלן: "החברה" או "בעלת האתר").
  • האתר הינו אתר אינפורמטיבי הפועל בתחום השקעות הנדל"ן בחו"ל ומציג למשתתפים מידע אודות השקעות קיימות או פוטנציאליות אשר נבדקות או נבדקו על ידי החברה.
  • החברה מאפשרת גלישה ושימוש באתר זה בכפוף לכל התנאים המפורטים בתקנון זה ותנאיו מהווים הסכמים מחייבים בין המשתמש לבין החברה והוראותיו יחייבו את המשתמש בגין כל שימוש אשר הינו עושה באתר.
  • בעצם הגישה, השימוש או השארת פרטים אישיים באתר, מאשר ומצהיר המשתמש, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, כי קרא את תנאי התקנון והנם מחייבים אותו וכן לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה בנוגע לנזק אשר נגרם, במישרין או בעקיפין, בגין שימוש שנעשה באתר . במידה ואינך מעוניין שתנאי שימוש אלה יחייבו אותך או אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, אזי עלייך לחדול לאלתר מלעשות כל שימוש באתר שכן עצם השימוש באתר ו/או הגלישה בו מהווים הבנה והסכמה לתנאי התקנון וכן המשך שימושך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך לתנאי התקנון, גם לאחר ששונו.
  • הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך (להלן: "המשתמש") לבין החברה. על כן אנא קרא את תנאי תקנון האתר שלהלן (להלן: "התקנון") במלואן ובעיון רב לפני גישה ושימוש באתר זה ובטרם השארת פרטים אישיים.
  • תקנון זה מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והינו מתייחס לשני המינים באופן שווה.
  • החברה שומרת לעצמה הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר ועל אחריות המשתמש להיכנס לדף זה כדי לבדוק האם נערכו בו שינויים.
  • כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי להצטרך לתת הודעה מראש, לשנות את מראה האתר, היקפו, התכנים בו וכל שינוי אחר אשר היא רואה לנכון לעשות ו/או נדרש לעשות לאתר. המשתמש מסכים ומצהיר כי לא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי החברה בשל שינויים אלו או תקלות כלשהן אשר ינבעו משינויים אלו. במידה ותידרש הפסקת האתר לצורך פעולות תחזוקה, החברה תודיע על כך באמצעות הודעה באתר וכן שומרת החברה לעצמה את הזכות לעשות כן ללא מתן הודעה מראש.
  • המשתמש מסכים ומצהיר כי לא יעשה באתר שימוש למטרות מסחריות וכי השימוש באתר הינו למטרות אישיות בלבד.
  • יובהר כי כל אמצעי התצוגה באתר, לרבות תמונות הנכסים והפרויקטים, התמונות המשורטטות וכו', הינם לשם המחשה בלבד ואינם מחייבים את החברה.
 2. הגדרות
  • משתמש – כל גולש מעל גיל 18 אשר נכנס לאתר באמצעות דומיין האתר המפורט לעיל.
  • גלישה/פעולה/שימוש באתר – כל שימוש שהוא באתר ו/או השירותים הניתנים בו, במחשבך הפרטי ו/או בכל מערכת ממוחשבת אחרת ו/או בכל דרך קיימת עכשיו או עתידית, לרבות מילוי פרטי קשר או פרטים אישיים, עיון, גלישה, קבלת שירותים וביצוע כל פעולה שהיא בהסתמך על האתר.
  • פרטי קשר או פרטים אישיים– כל מידע מזהה של המשתמש, לרבות שם מלא, מספר טלפון ודוא"ל.
  • רישום במאגר החברה – הצטרפות, ללא תשלום, למאגר בפניו תציג החברה, מעת לעת ולפי שיקול דעתה פרויקטים לגביהם יהיו רשאים חברי המאגר לפנות לחברה במידה וברצונם להצטרף להשקעה.
  • פרסומים רשמיים – פרסומים כגון דו"חות שנתיים של החברה, דפי מידע לציבור, מסכמים המצהירים על החלטות מנהליות של מנהלי החברה וכדומה.
  • קבצי Cookie"" – הינם קבצים אשר נוצרים על ידי השרת ומועברים לדפדפן אשר שומר אותם בזיכרון המחשב. קבצים אלו אוספים מידע סטטיסטי על המשתמש כגון הרגלי גלישה, העדפת אתרי אינטרנט ותחומי עניין ומאפשרים התאמת האתר למשתמש ואת תפעולו.
 3. שימוש באתר והגבלתו
  • באתר רשאי להשתמש כל מי שמלאו לו 18 אשר הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. לאור זאת, מי שהינו מתחת לגיל 18 שימושו באתר מותר אך ורק בכפוף לאישור הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו. עצם שימוש באתר של המשתמש, כמוהו כהצהרה שההורה ו/או האפוטרופוס החוקי אישר את השימוש באתר של הקטין, לאחר שההורה ו/או האפוטרופוס החוקי קראו בעיון את תנאי תקנון זה. כאשר קטין משתמש באתר ללא רשות או הסכמת הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי, האתר יהיה פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו ו/או למי מטעמו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי החברה.
  • השימוש באתר נועד לספק לציבור הרחב ולקהלי יעד מוגדרים (משקיעים, לקוחות וכו',) מידע אודות פעילותה של החברה וכן מידע כללי אודות פרויקטים ומסלולי השקעה הנבחנים על ידי החברה (להלן: "הפרויקטים" או "הפרויקט" או "המיזם" או "המיזמים"). המידע הנ"ל, הכלול באתר החברה או בפרסומיה ובתכתובותיה לא נועד לכלול את כל המידע אשר משקיע פוטנציאלי סביר (להלן: "משקיע") עשוי להיות מעוניין בקבלתו לצורך ניתוח ביצוע השקעות כלשהן והוא נועד, אך ורק, כדי להציג באופן כללי את החברה, את דרך פעולתה העקרונית ואת הדרך שבה ניתן להצטרף, ללא תשלום, למאגר החברים של החברה אשר בפניהם, כולם או חלקם, תציג החברה מעת לעת השקעות לגביהן יהיו החברים במאגר רשאים לפנות לחברה במידה וברצונם להצטרף להשקעה בתנאים שיסוכמו בין החברה לאותם חברים.
  • השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. כמו כן, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המעתיקים, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  • התמונות ו/או המסמכים המופיעים באתר או אשר מופצים על ידי החברה נועדו לסקור באופן כללי בלבד את פעילותה של החברה, את דרך התנהלותה והשקעות המוצגות על ידה למשתמשי האתר וחברים הרשומים במאגר החברה.
  • אין לראות בתמונות ו/או במסמכים שבאתר או המופצים על ידי החברה משום סקירה ממצה וכוללת של הדינים, ההסכמים והתנאים שיחולו על החברה ו/או על היחסים בינה לבין החברים הרשומים במאגר החברה ו/או אלו שישקיעו בתאגידים שייוסדו לצורך ביצוע השקעות ו/או בקשר לפעילות התאגידים בהן יבוצעו השקעות על ידי משקיעים.
  • במידה וישנו חשד בידי החברה ו/או מי מטעמה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר או ביצע הפרה של תנאי מתנאי תקנון זה ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת, רשאית היא, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, בין היתר:
 • א. להפסיק או להשהות את פעילות האתר;
 • ב. לחסום או להגביל את גישת ופעילות המשתמש באתר;
 • ג. לדרוש מהמפר כל סעד לו היא זכאית עקב ההפרה הנ"ל;
  • אין באמור בסעיף 3.6 לעיל כדי לגרוע מזכויותיה או סעדים העומדים לחברה על פי כל דין או נוהל בגין ההפרה.
  • יובהר כי בכפוף לדין החל, במקרים המפורטים בסעיף 3.6, לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק כלשהם לרבות עוגמת נפש שייגרמו למשתמש.
 1. קניין רוחני
  • האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, סימני המסחר (לרבות ולא רק השם ליברקי ישראל או LIBERKEY ISRAEL ונגזרותיו, ולמעט סימני המסחר של המפרסמים והשותפים), עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, התפריטים, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש החברה.
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתוכנו, בתמונות, בטקסטים, בשרטוטים, במידע והתכתובת עם החברים במאגר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת פטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר ובמאגר, הם רכושה הבלעדי של החברה ו/או של צד שלישי אשר התיר את השימוש בהם, והינם מוגנים על ידי זכויות קניין וחוקים אחרים בארץ ובעולם. החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים באתר, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.
  • כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם התכתובת עם המשתמשים באתר והחברים במאגר, מכל מין וסוג שהוא, ובכלל זאת המידע, התכנים, הנתונים, הפטנטים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, אופן הצגתה ועיצובה של התכתובת וכן כל עניין או פרט הקשורים בה, הם רכושה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים. החברה מעניקה לך את טובת ההנאה של גישה וצפייה בטקסט, גרפיקה, קול, עיצובים, תמונות, טבלאות ותכנים אחרים בתכתובת, אך ורק לשימוש אישי ולא מסחרי.
  • מלבד הענקת אפשרות הגישה והצפייה המוגבלת לעיל, בתכנים המופיעים באתר ובתכתובות החברה עם חברי המאגר, החברה אינה מעניקה למשתמש או לחבר המאגר, לפי העניין, הטבות או זכויות אחרות בכל יצירה ו/או נכס שלה או של צדדים שלישיים.
  • המשתמש אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, להדפיס, למכור, לשנות, להשכיר, לחשוף, למסור לצד שלישי, לתרגם, להתאים או לערוך את התוכן או חלקו, ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, תוכנו, או מאגרי המידע, לעשות שימוש מסחרי ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.
  • כמו כן, חל איסור על המשתמש לעשות באתר ו/או בתוכנו כל שימוש לשם פרסום, הפצה, מכירה, שידור או כל דרך שהיא.
  • השימוש באתר ובתכניו הינו "AS IS" (כפי שהוא), ואין למשתמש כל אפשרות לשנותו או להתערב בתוכנו והינו לצרכים פרטיים בלבד.
  • בנוסף לאמור לעיל, כל תשדורת או מידע אשר יעביר המשתמש לחברה או ישאיר או יפרסם באתר, לא יהיו מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים, לא תהיינה למשתמש ו/או מי מטעמו כל זכויות קנייניות במידע והחברה תהיה רשאית לעשות במידע הנ"ל כל שימוש כפי שיראה לה לנכון. כמו כן, החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה.
  • מובן ומוסכם על המשתמש שבעצם השימוש באתר או בשירותים לא מוקנית לו כל זכות או בעלות על האתר או על החברה מסוג כלשהו. כמו כן, אין באמור באתר, במפורש או שבמשתמע, משום מתן זכות או רישיון להשתמש באיזה שהיא זכות קניין רוחני המופיע באתר, ללא היתר מראש ובכתב של החברה.
 2. היעדר אחריות החברה ו/או מי מטעמה
  • החברה אינה ערבה ואינה מתחייבת שהקבצים הזמינים להורדה מאתר זה יהיו חופשיים מזיהום בווירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או קוד אחר שיש לו תכונות פוגעניות או הרסניות.
  • המשתמש מסכים ומצהיר כי הוא פוטר את החברה מאחריות בגין עיכובים, השהיית, הפסקת או חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ו/או מחדירה שלא בשליטת בחברה לאתר ו/או למחשבי החברה וכיוצא באלו.
  • ידוע למשתמש כי השימוש באינטרנט ובדואר אלקטרוני אינו מוגן וחושף את המשתמש לסיכונים הנובעים ממבנה רשת האינטרנט ומהשימוש במחשב אישי ו/או כל ציוד קצה אחר המאפשר התחברות לרשת. המשתמש יהא אחראי לכל התוצאות של שימוש בלתי מורשה בסיסמאות ובשאר אמצעי אבטחת המידע שניתנו לו. לאור זאת, עליו לשמור על הסיסמאות ושאר אמצעי אבטחת המידע בסודיות מוחלטת ולמנוע כל שימוש בלתי מורשה בהם, במחשב האישי שלו ובציוד אחר העלול להוביל לשימוש בלתי מורשה בסיסמאות.
  • המשתמש מצהיר כי השימוש באתר ייעשה באחריותו המלאה ואין האתר או החברה אחראים לתוכן ו/או לזמינות השירותים ו/או מהימנות השירותים ו/או לאבטחת האתר ושירותיו ו/או לכל טענה אשר תעלה בנוגע לדיוק התוכן המופיע באתר.
  • השימוש של המשתמש באתר והחלטתו להציע הצעה להשקעה בפרויקטים הינם על אחריותו בלבד. בכפוף לדין החל, בשום מקרה החברה או צד אחר המעורב ביצירת האתר, הפקתו או הספקתו לא יהיו אחראים לכל אי נוחות, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, אבדן מכל סוג שהוא ונזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, אגביים, תוצאים, עקיפים או עונשים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה של המשתמש לאתר, שימוש באתר, אפשרות לשימוש חלקי או מידע חלקי או שגוי באתר או חוסר יכולת לגשת לאתר או להשתמש בו. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים ו/או בתשתיות ו/או במידע של המשתמש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, החברה לא תפצה את המשתמש ו/או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק עקיף, מיוחד, תוצאתי או פיצוי עונשי כלשהו שנגרמו מהשימוש באתר זה או מהפרסומים המופיעים בו.
  • אין לראות באמור בתקנון זה או בכל מסמך שיימסר על ידי החברה בקשר עם הצגת אפשרות השקעה, משום ייעוץ משפטי, ייעוץ מס, ייעוץ השקעות או כל ייעוץ אחר. לפני מתן הצעה מטעמם להצטרף להשקעה ו/או לפני ביצוע החלטת השקעה, על המשתמשים ו/או חברי המאגר ויועציהם השונים לבחון כל השקעה ביסודיות. על כל חבר מאגר לבחון בעצמו או להתייעץ עם יועציו באשר לנושאים משפטיים, פיננסיים ומיסויים וכן על מכלול הנושאים האחרים הקשורים לרכישה, החזקה והעברה של חלק המשקיע בהשקעה. חבר המאגר נדרש לבחון ביסודיות, ביחס לארץ אזרחותו, מקום מושבו ומקום עסקיו, את המצב המשפטי הרלוונטי לרכישה, החזקה וסחירות ההשקעה, ובכלל זאת עליו לבחון האם הינו עומד בדרישות המשפטיות הרלבנטיות להשקעה, מהן השלכות המס האפשריות לגביו, מהן המגבלות החלות על פעולות אלו וכן האם נדרשת הסכמה ממשלתית או כל הסכמה אחרת לביצוע הפעולות שהוא מבקש לבצע.
  • המידע הכלול באתר זה ובתכתובות החברה עם משקיעים פוטנציאליים או חברי המאגר, הינו AS IS (כפי שידוע) במועד המצוין בהם, ללא כל ודאות ו/או מתן התחייבות לדיוקם, והחברה אינה מתחייבת לעדכן מידע זה מעת לעת. בנוסף, המידע באתר עשוי לא לשקף את האינפורמציה וההתפתחויות העדכניות ביותר ויתכנו שינויים שיש בהם כדי להשפיע ו/או לשנות את המידע המובא באתר זה. החברה לא מביעה עמדה לגבי המידע המוצג באתר ובכפוף לדין החל, לא תישא באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, לחלקיות מידע, להשמטות, לפגמים, לשיבושי הגהה, ניסוח וכיו"ב בגין השימוש באתר.
  • בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בפרסומים רשמיים ו/או הרשום בספרי החברה, יקבע המידע הרשום בפרסומים הרשמיים ו/או בספרי החברה, לפי העניין.
  • החברה אינה מתחייבת לגבות כל חומר המצוי באתר ו/או אשר נעשה בו שימוש. המשתמש מצהיר כי אין ולא יהיו לו כל דרישה ו/או תלונה בגין הסרת או העלאת תכנים ו/או תקלות באתר. החברה לא תישא בכל נזק עקיף או ישיר אשר יגרמו למשתמש כתוצאה ממעשה מתוכנן או רשלני של צד שלישי.
  • הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת והתכתובות עם החברה מבוצעות באמצעים אלקטרוניים, החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן החברה איננה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. על כן, המשתמש מצהיר כי הובא לידיעתו כי אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותה, ולפיכך, בכפוף לדין החל, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש בעקבות חשיפת המידע האמור.
 3. הפרויקטים, הגבלת השתתפות ומאגר החברים
  • המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד והוא אינו מהווה הצעה לביצוע השקעה באיזה מהפרויקטים ו/או הזמנה לקבלת הצעות כאמור ו/או משום התחייבות למתן תשואה מינימלית או כלשהי באיזה מהפרויקטים ו/או "הצעה לציבור", כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968. המידע המובא באתר אינו בבחינת הצעה או ייעוץ לביצוע השקעות, על ידי החברה או מי מטעמה, והאמור בתכני האתר אינו מחליף ייעוץ מקצועי ואישי. אין לראות במסמכים שבאתר או במסמכים המופצים על ידי החברה משום סקירה ממצה וכוללת של הדינים, ההסכמים והתנאים שיחולו על החברה ו/או על היחסים בינה לבין חברי המאגר ו/או אלו שהציעו הצעות להשתתף בפרויקטים ו/או בקשר לפעילות הגופים הקשורים לחברה ו/או לגבי הפרויקטים.
  • מודגש למען הסר ספק כי חבר במאגר שיבחר להציע להשתתף בהשקעה שנבחנה על ידי החברה והצעתו התקבלה, יצטרף כמשקיע לאותה השקעה ספציפית בלבד (ולמען הסר ספק, אינו משקיע בחברה עצמה) ו/או בהשקעות אחרות שהוצגו על ידי החברה ולפיכך תוצאות השקעתו לא יושפעו מתוצאות החברה או מתוצאות פרויקטים אחרים שהוצגו על ידי החברה ואשר אליהם יצטרפו משקיעים אחרים.
  • בהתאם לאמור לעיל, ובכפוף לחוקי מדינת ישראל, החברה עשויה, מפעם לפעם, להציג בפני חברים במאגר שלה, כולם או חלקם, מידע אודות פרויקטים להשקעה שיזמים שונים הפנו אל החברה או החברה יזמה בעצמה ואשר החברה מצאה לנכון להציגן בפני חברים במאגר החברים של החברה. החברה שומרת על זכותה שלא לפנות לכל החברים הכלולים במאגר לצורך הצגת השקעות אפשריות, לבטל או לשנות כל פנייה כאמור, ככל שתבוצע, להגדיל או להפחית את מספר יחידות ההשקעה או את הסכומים שמהווים יחידת השקעה, את תנאי ההתקשרות עם היזמים או את תנאי ההתקשרות עם חברי המאגר, או לשנות כל תנאי אחר אשר ייכלל בתנאים ובמידע שיועבר למשקיעים, והכל לפי שיקול דעתה ו/או המו"מ עם היזמים ו/או המו"מ עם מי מהחברים שהציעו להשתתף בהשקעה.
  • החברה שומרת לעצמה את שיקול הדעת הסביר בנסיבות העניין לאשר או לסרב לאשר צירופו של כל גורם למאגר החברה, ולקבל או לדחות הצעת השקעה, כולה או חלקה, שהגיש חבר במאגר לגבי השקעה זו או אחרת שהוצגה בפני חברי המאגר. מודגש כי החברה לא תהיה חייבת לקבל הצעות להשקעה שניתנו על ידי משקיעים בחברה, וזאת לפי שיקול דעתה הסביר ומבלי שתידרש לנמק את החלטתה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תהיה החברה רשאית לקבל הצעות ממשקיעים מסוימים ולדחות אחרים, והכל לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, וכל המבקש להצטרף למאגר החברה מביע בכך הסכמתו לפעילות החברה כאמור לעיל.
  • החברה, לפי שיקול דעתה המוחלט, תקבע את התנאים לפיהם יוכלו המשקיעים הקיימים במאגר החברה להציע לבצע השקעות באותן השקעות שייבחנו על ידי החברה, ובכלל זה רשאית החברה לקבוע סכומים מינימליים ומרביים לכל השקעה, לקבוע את כמות המשתתפים בכל השקעה, לקבוע את שווי יחידות ההשתתפות השונות אותן יוכלו המשקיעים להציע לרכוש, תנאי ההשקעה וכיוצא באלה, והכל לפי שיקול דעתה המוחלט ובכפוף להוראות הדין. כל מידע כאמור יימסר למשקיעים שבמאגר החברה בהתייחס לכל השקעה שתוצג, או באופן כללי, לפי החלטת החברה. החברה רשאית לקבוע לגבי כל השקעה והשקעה יחידות השקעה בסיסיות וכן לקבוע סוגי יחידות השקעה שונות ובתנאים שונים לגבי כל השקעה והשקעה, כאשר יחידת ההשקעה לגבי כל השקעה תפורט על ידי החברה במידע שיוצג לגבי כל השקעה.
  • בכל השקעה עתידית, ככל שתהיה, על כל חבר מאגר לבצע את כל הבדיקות שהוא חפץ לבצע טרם הגשת הצעה לחברה. בביצוע ההשקעה, מאשר כל משקיע שקיבל את כל המידע שביקש לקבל וכי ההשקעה מבוצעת על פי שיקול דעתו הבלעדי, לאחר בחינה ושקילה עצמיים ותוך הבאה בחשבון של ההיבטים המיוחדים והספציפיים של אותו משקיע, ומבלי שהיה כל שידול או ייעוץ מאת החברה או מי מטעמה באשר לביצוע ההשקעה. בכלל זאת, על חבר המאגר יהיה לבצע בדיקה של הסיכונים הכרוכים בהחלטת השקעה, וזאת תוך התייחסות להיבטים המיוחדים לאותו משקיע, כמפורט להלן. בלי לגרוע מהאמור, החברה עשויה להפנות את המשקיעים לגורמי סיכון שהיא סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נכון יהיה לשקול בכל מקרה לגבי הצעת השקעה פוטנציאלית. מובן ומובהר כי לא יהיה בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו/או לגרוע מחובת המשקיע לבחון בעצמו ולשקול כל גורם סיכון נוסף או אחר הקיים או שיכול להיות קיים בביצוע ההשקעה, ובכלל זה גורמי סיכון הקשורים בהיבטים הספציפיים של המשקיע עצמו לרבות, אך לא רק, יכולת המשקיע לספוג הפסדים והיעדר נזילות של הכספים המושקעים לתקופות הרלוונטיות.
  • אין במידע האמור בתקנון זה, או בכל מסמך אחר שהחברה תשלח בקשר עם אפשרות השקעה פוטנציאלית, כדי להוות מצג או התחייבות, במפורש או במשתמע, של החברה או מי מטעמה, נושאי משרה, סוכנים, עובדים או נציגים של החברה ביחס לביצוע בדיקות על ידי החברה לגבי ההשקעה שהוצגה, שלמותו של המידע שנמסר ודיוקו, לכדאיות ההשקעה ו/או לגבי רווחיותה.
  • החברה מבקשת להבהיר כי כל מסמך שיוצג או יימסר לחבר במאגר בקשר עם המיזמים, עשוי לכלול מידע, חוות-דעת וכלים לניתוח מידע, שהתקבלו מגורמים שלישיים. החברה אינה יכולה להתחייב כי אכן ניתן יהיה להסתמך על המידע, חוות הדעת וכלי הניתוח האמורים, על דיוקם או נכונותם ואין להתייחס אליהם כמוסמכים ומדויקים. בהצגת או מסירת אותם מסמכים על ידי החברה אין משום מצג או התחייבות של החברה, במפורש או במשתמע, ביחס לנכונות, דיוק או אמינות המידע הכלול באותם מסמכים ועל אחריות המשקיע לוודא את דיוק ונכונות המסמכים.
  • חלק מהמידע שיוצג או יימסר למשתמשים באתר או לחבר במאגר יכול ושימש כבסיס להנחות ותחזיות שונות צופות פני עתיד הנוגעות לפרויקט המוצג או לעסקי החברה. התקיימותן של הנחות ותחזיות כאמור אינה בשליטת החברה ולמשתמשים באתר או לחבר המאגר לא תהיה כל טענה ככל שתחזיות או הנחות אלו לא יתממשו.
  • החברה מבהירה כי אלא אם ייכתב במפורש אחרת, לא יבוצעו ביקורות חשבונאית או בדיקות אחרות בלתי תלויות להנחות ולתחזיות כאמור. המשתמשים באתר וחברי המאגר נדרשים שלא להסתמך על ההנחות והתחזיות כמנבאות את הביצועים הפוטנציאליים של המיזמים או החברה. יודגש עוד כי במקרה שבו אחד או יותר מגורמי הסיכון או גורמי אי-הוודאות יתגשם או אם אחת מהנחות הבסיס תתברר כבלתי נכונה או אם יקרו דברים אחרים שלא נחזו מלכתחילה כגורמי סיכון, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי ביחס לאלו שנכללו בתחזיות או בהנחות המוקדמות. החברה אינה מתחייבת לעדכן את התחזיות או ההנחות בהתאם למידע חדש או אירועים עתידיים, כאלה או אחרים, או לספק למשקיעים נגישות לכל מידע נוסף כאמור או לעדכן את המשקיעים לגבי קיומם או התרחשותם של גורמי הסיכון לאחר ביצוע ההשקעה.
  • חבר המאגר מסכים ומצהיר כי החברה אינה יכולה להעריך את השפעת גורמי הסיכון השונים על הפרויקטים בהם יבחר חבר מאגר להשקיע. על חברי המאגר בלבד לבחון בעת מתן החלטתם לתת הצעת הצטרפות לגבי כל השקעה, ככל שתבוצע, את ההשפעה האפשרית של גורמי הסיכון וזאת בהתחשב בכך שהתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המצופות או אלו שיוצגו על ידי החברה בהתבסס על הנתונים שנמסרו לחברה מאת היזם המקומי עימו החברה מתקשרת לביצוע המיזמים, הערכותיה ותחזיותיה בלתי מחייבות. יתרה מכך, על כל משקיע להביא בחשבון כי סיכונים חדשים עשויים להתעורר מזמן לזמן, ואין באפשרות החברה לחזות אילו סיכונים יתעוררו, באיזה עיתוי יתעוררו ומה תהיה השפעתם על המיזמים השונים.
  • יודגש עוד כי אף אם יצוינו במסגרת הצגת המיזמים השונים נתונים לגבי שיעורי הרווחיות האפשריים של ההשקעות באותם מיזמים, אין באמור משום התחייבות של החברה שלמשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור שיצוין או בכלל, והחברה אינה אחראית או ערבה בשום צורה שהיא להחזר ההשקעות למשקיעים או לרווחים שיהיו למשקיעים כתוצאה מהשקעתם בהשקעות השונות. סכומי ההשקעה ונתוני התשואה שיוצגו לניצעים הינם הערכות בלבד, המבוססות על תחזיות והערכות שנמסרו לחברה על-ידי צדדים שלישיים ועשויות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית, מסיבות שאינן בשליטת החברה ו/או המשקיעים שיתקשרו עמה. על המשתמשים באתר והחברים במאגר המשקיעים להביא בחשבון שבהחלט ייתכן שבחלק מהמיזמים יגרמו הפסדים למי שיבחר להציע להצטרף לאותו המיזם והצעתו תתקבל באופן שבפועל הוא ישתתף באותו הפרויקט.
  • בנוסף, על המשתמשים באתר והחברים במאגר המשקיעים להביא בחשבון שבחלק מהפרויקטים המוצגים, רמת הביטחונות להגנת השקעותיהם של חברי המאגר (ככל שישנן), איננה תמיד מספקת הגנה מיטבית או מלאה, כאשר שיעור הרווחיות החזוי מגלם בין השאר את הסיכון הנובע מרמת הביטחונות כאמור.
  • הזכויות שיוקנו לכל משקיע בקשר לכל השקעה יפורטו בהסכם בין השותפים המוגבלים בשותפות המוגבלת באמצעותה תבוצע ההשקעה לבין השותף הכללי, או בהסכם הלוואה בין המשקיע כמלווה לבין השותפות כלווה (והכל בהנחה שההשקעה תבוצע במתכונת של שותפות, ובהתאמה הנדרשת בכל מבנה התאגדות אחר שיבחר על ידי החברה בישראל ו/או במדינות אחרות).
  • חברי המאגר נדרשים לבחון ביסודיות את הסכמי ההשקעה קודם למתן הצעתם להצטרף להשקעה כלשהי וקודם לחתימתם על מסמכי ההשקעה. אם מי מהתנאים האמורים בהסכמי ההשקעה סותר את המידע האמור בתקנון זה, בחוברת המצורפת או בכל מסמך שיוצג או יימסר בקשר עם השקעה פוטנציאלית שתבחן, יחולו התנאים האמורים בהסכמי ההשקעה, וזאת מבלי לגרוע מתחולת הוראות מסמך זה שאינן סותרות את האמור במסמכי ההשקעה כאמור.
  • החברה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, לשנות או לתקן את התנאים האמורים במסמכים המופיעים באתר החברה או שיופצו על ידה למשתמשים חברי מאגר ומשקיעים, או בכל מסמך עתידי שישלח בקשר עם בחינת השקעה פוטנציאלית.
  • בנסיבות בהן חבר מאגר עשה או עושה שימוש האסור לפי תנאי תקנון זה, ו/או לפי הוראות החוק, ו/או אשר לפי שיקול דעתה של החברה הינו שימוש פוגעני או בלתי ראוי ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לפעילות החברה ו/או למשתמשים אחרים, או שקיים חשד סביר כי המשתמש פועל כאמור, רשאית החברה למנוע מהמשתמש את השימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וכן למחוק או להגביל את השתתפותו של המשתמש במאגר או להפסיק את משלוח התכתובות אליו, וכל זאת על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין, מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע למשתמש על כך מראש.
  • בהגשת בקשתו להצטרף למאגר המשקיעים של החברה וכן בהגשת כל הצעה להצטרף לכל פרויקט ספציפי שיוצג על ידי החברה, אם יוצג, מצהיר ומתחייב כל המבקש או המציע, לפי העניין, כי הוא מבין את כל התנאים המופיעים במסמך זה והחלים על פעילות החברה ומסכים להם.
 4. מידע סודי
  • כל מסמך, נתון או מידע (להלן ביחד: "מידע") שיוצג או יימסר למשתמש ו/או לחבר במאגר המשקיעים, בקשר עם השקעה ספציפית הנבחנת על ידי החברה הוא סודי ואין לעשות בו כל שימוש, אלא לצורך בחינת אפשרות לפנות אל החברה ולהגיש לה הצעה מטעם חבר המאגר בדבר הצטרפותו לביצוע ההשקעה. בבקשתו להצטרף למאגר המשקיעים מסכים ומתחייב כל מי שמצטרף למאגר המשקיעים כי:
 • א. לא יגלה את המידע, כולו או חלקו, אלא לעובדים, יועצים וסוכנים של החבר במאגר ואך ורק לצורך בחינת ההשקעה או מימושה (ובכל מקרה כזה, גורמים אלו יהיו מחויבים לשמור את המידע בסודיות והמידע יימסר להם בכפוף למתן התחייבות כזו מטעמם/וחבר המאגר יהיה אחראי לעמידה בהתחייבויות הכלולות במסמך זה בנוגע למידע על ידי גורמים אלו);
 • ב. מקבל המידע וכל גורם שהמקבל העביר אליו את המידע לא יעתיק או ישכפל כל מסמך שיוצג או יתקבל, כולו או חלקו;
  • במקרה שבו יחליט חבר המאגר שלא לפנות אל החברה ולבקש להצטרף אל ההשקעה שהוצגה, יחזיר חבר המאגר באופן מידי את המסמכים והמידע שנמסרו לו מהחברה או בשם החברה בקשר לאותו פרויקט, וישמיד, מוקדם ככל האפשר, את כל ההעתקים של כל ניתוח, מחקר או כל מסמך שהוכן על-ידו או על-ידי עובדיו או נציגיו או מי מטעמו בקשר להשקעה בפרויקט, הכולל, משקף או נגזר מהמידע שהוצג או נמסר לו כאמור.
 1. היבטי ניירות ערך
  • הצעת ההשקעה בפרויקטים למשקיעים ממדינת ישראל, הינה על בסיס פטור לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך") וחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנ"ד-1994 ("חוק השקעות משותפות"). חוק ניירות ערך קובע כי הצעה ומכירה למספר המשקיעים הקבוע בתקנות, אשר אינם מנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, אינה מחייבת פרסום תשקיף שרשות ניירות ערך אישרה את פרסומו.
  • לאור האמור, ההשקעה אינה מוסדרת לפי חוק ניירות ערך ו/או לפי הוראות חוק השקעות משותפות בנאמנות. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל.
  • החברה, כמו גם יועציה אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 והמידע לגבי אפשרות ההשקעה אינו מהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. בקבלת החלטת השקעה, על המשקיעים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, מיסויי וכספיות של ביצוע ההשקעה.
  • פרטי ההשקעה המלאים ייחשפו אך ורק במסגרת הליך של משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן"). במסגרת הליך המשא ומתן, יחשפו רק מספר מוגבל של משקיעים, כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו, לכלל המידע ביחס להשקעת הנדל"ן ולתנאי ההצטרפות למיזם, ורק מספר משקיעים כאמור יוכלו לקחת חלק במיזם. בהתאם לכך, התנאים הסופיים של ההצטרפות למיזם יקבעו מול מספר מוגבל של משקיעים (כמפורט בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ובתקנותיו) באופן פרטני, במסגרת של הליך משא ומתן אישי.
 2. סמכות שיפוט
  • על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל.
  • סמכות השיפוט בנוגע לכל מחלוקת ו/או תביעה הנוגעות למידע המצוי באתר ולשימוש באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, תהיה מוקנית באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב.
 3. כללי
  • החברה רשאית להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או למשכן ו/או לשעבד ו/או להעניק את זכויותיה אלו או כל זכות מזכויותיה ו/או את התחייבויותיה ו/או כל התחייבות מהתחייבויותיה לכל צד שלישי.
  • כל הודעה שתשלח למשתמש בדואר אלקטרוני לכתובת הרשומה באתר תיחשב כאילו נמסרה כדין לתעודתה תוך 24 שעות לאחר מועד שליחת ההודעה.
  • המשתמש מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולא להפר זכויות של צד שלישי.
 4. פרטים ליצירת קשר
  • הנך מוזמן ליצור עמנו קשר בכל שאלה אודות תקנון האתר, מדיניות הפרטיות וכל נושא המופיע באתר, באמצעות יצירת הקשר באתר או כתובת המייל: office@liberkey.fund או בטלפון: 072-2400-210. כתובת בית העסק: דם המכבים 38, בניין דונה 1, קומה 2, מודיעין

תפריט נגישות