מדיניות פרטיות

חברת ליברקי ישראל בע״מ ח.פ. חברת ליברקי ישראל בע״מ ח.פ. 516516556 (להלן: ״החברה״) מכבדת את פרטיות המשתמשים וחברי המאגר באתר https://www.liberkey.co.il/ (להלן: ״האתר״) ועל כן יצרה מדיניות פרטיות (להלן: "מדיניות") אשר מטרתה להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, כיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר ואת הזכויות והחובות של המשתמשים ושל חברי המאגר בנוגע למידע אישי שהם מגלים לאתר ולחברה, החברה מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

שימוש באתר הינו כהבנה והסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות ותקנון האתר. במידה ואינך מסכים למדיניות זו או לתקנון האתר, עלייך לחדול לאלתר משימוש באתר שכן המשך שימושך באתר מהווה כהסכמה.

החברה שומרת על זכותה לשנות את המדיניות מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. על אחריותך להיכנס ולהתעדכן בגרסה האחרונה של המדיניות אשר מפורסמת באתר. המסך שימוש באתר לאחר שינויים אלו מהווים הסכמה למדיניות לאחר השינויים והנה מחייבת אתכם.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והנה מתייחסת לבני שני המינים באופן שווה.

נתונים אישיים אותם אנו אוספים

במסגרת השימוש והרישום למאגר החברה, נאסף על המשתמש מידע אשר את בחלקו מידע אישי אותו הוא יתבקש לספק על מנת להירשם למאגר החברה לרבות שם מלא, מספר טלפון ודואר אלקטרוני.

המשתמש מצהיר כי המידע שנמסר על ידו באתר נמסר מרצונו החופשי, וביוזמתו. אין המשתמש מחויב על פי חוק למסור כל מידע שהוא,  ידוע למשתמש כי המידע שנמסר על ידו ישמש לצורך ניהול השירות והקשר עימו, הכל בכפוף להוראות כל דין ובמידה ולא ימסור את המידע הנ״ל החברה תהיה מוגבלת באספקת השירותים, כולם או חלקם.

משתמש אשר מוסר את פרטיו האישיים ברישום לניוזלטר של החברה, ברישום לקבלת מידע, ברישום למאגר החברים או בכל אמצעי מסירת מידע הנמצא באתר, נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א–1981, וכן כי החברה תשלח אליו חומר מקצועי, עדכונים והודעות שונות, ככל ויבחר לקבלם באופן מפורש בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

בנוסף לאמור לעיל, ישנו מידע אשר נאסף אודות המשתמש באמצעות עוגיות (Cookies) או אמצעי איסוף אוטומטיים אחרים אשר אוספים נתונים סטטיסטיים כגון סוגי דפדפן, הרגלי גלישה ועוד.

שימוש בנתונים האישיים אותם אנו אוספים

פרטיו האישיים של המשתמש נאספים בהתאם למדיניות זו או על פי הוראות כל דין. להלן המטרות בגינן אוספת החברה את המידע האישי אודות המשתמש:

 • לצורך שירות לקוחות ויצירת קשר עם המשתמשים על מנת למסור נתונים ודיווחים הקשורים לחברות במאגר החברים לרבות פרטים בנוגע להשקעות קיימות או עתידיות ועוד.
 • לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר
 • לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים, השירותים הניתנים באתר ואת חווית המשתמש.
 • לצורכי משלוח הודעות מסחריות, פרסומיות, סטטיסטיות ושיווקיות שונות.
 • לצורך טיפול בשאלות, תלונות או בירורים הקשורים לאתר ולשירותים בו.
 • להבטיח את זכויותיה המשפטיות של החברה.
 • לשם עמידה בכל דין ו/או צו משפטי.
 • למטרות נוספות אחרות.

שיתוף וחשיפת הנתונים האישיים

החברה לא תעביר בעלות על פרטיו של משתמש באתר או הרשום במאגר החברה לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:

 • במידה והחברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים שבתנאי השימוש;
 • אם נעשה שימוש באתר על ידי משתמש לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי;
 • לצורך הגנה על זכויותיה המשפטיות של החברה;
 • בנוגע לכל מחלוקת או הליך משפטי, במידה ויתנהלו, בין המשתמש לבין החברה, בהווה ובעתיד;
 • לצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים חיצוניים לחברה ואשר קשורים למתן השירותים או ניהול השקעות מסוימות;
 • בכל מקרה בו ישנו חשד כי עומדת להתבצע הונאה או בעיית אבטחה כלשהי;
 • ככל ותינתן הסכמה מפורשת לכך על ידי המשתמש.

כמו כן, החברה עשויה להעביר מידע זה לכל אחד מ: עובדיה, יועציה העסקיים, המבטחים, שותפים או נותני שירותים, בהתאם למדיניות זו ובמידה הנדרשת.

הזכות לעיין במידע ולהגביל את תהליכי האיסוף

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, רשאי המשתמש לעיין בעצמו במידע אשר מוחזק אודותיו, במידה ואינו מדויק או שלם הינו רשאי לבקש כי מידע זה יתוקן א לבקש כי מידע זה יימחק.

כמו כן, למשתמש ישנה הזכות לבקש כי לא יעשה שימוש לצרכי שיווק בפרטיו האישיים על ידי החברה, בכל שלב. המשתמש יכול לעשות זאת על ידי לחיצה על קישור הסרה מרשימות דיוור המצורף לכל הודעת דוא"ל המשוגרת על ידי החברה ו/או על ידי פנייה לחברה בכתובת: דם המכבים 38,  בניין דונה 1, קומה 2,  מודיעין 7178604 , ו/או או בדוא"ל: office@liberkey.fund.

קישורים לאתרים צד ג'

באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה אלא בידי גורמי צד ג׳. החברה לא תישא באחריות לאתרי אינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר ו/או כהסכמה בחוות דעת או במידע המצוי באתר זה. הקישורים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים.

ייתכן כי באתרים אלו יתבקש המשתמש להירשם, למסור פרטים שונים וכדומה. מסירת פרטים והרשמה באתרים אלו אינה כפופה למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של אותם אתרים מקושרים ולהוראות כל דין. לחברה אין כל שליטה על אתרים שאינם שלה, והיא אינה אחראית במפורש או במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. כן אין החברה אחראית על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מאתר זה. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדית להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

לאור זאת, החברה ממליצה למשתמש לקרוא את תקנון האתר ומדיניות הפרטיות של אתרי צד ג׳ אלו בטרם השימוש בהם.

אבטחת מידע

הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת והתכתובות עם החברה מבוצעות באמצעים אלקטרוניים, החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, אין מערכת אבטחה אשר הינה לבטוחה במאה אחוז ולא חדירה באופן מוחלט. לכן החברה איננה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. לאור האמור לעיל, המשתמש מצהיר כי הובא לידיעתו כי על אף הסטנדרטים הגבוהים בהם נוקטת החברה לאבטחת המידע, אין באפשרותה של להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותה, ולפיכך, בכפוף לדין החל, לא תהא למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש כתוצאה ישירה או עקיפה מחשיפת המידע האמור.

עוגיות  (Cookies)

עוגיות (Cookies) הינן קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי שרתי האתר באמצעות הדפדפן על הכונן הקשיח של המחשב בו הנך משתמש. העוגיות אינן מכילות מידע שמזהה את המשתמש באופן אישי אלא מידע סטטיסטי כגון תחומי עניין והרגלי שימוש, כתובת IP, סוג מכשיר ועוד. המשתמש רשאי לבחור, באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש, למחוק או לחסום עוגיות אלו.

השימוש בעוגיות מאפשר לאתר לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל וכן מאפשר איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ויחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל פעם בעתיד. אולם, יש לשים לב כי בעצם שינוי הגדרות העוגיות וחסימתן עלול להגביל השימו באתר ובחלק משירותיו.

כמו כן, האתר משתמש גם בשירות "רימרקטינג" (שיווק מחדש, Remarketing) וזאת על מנת להציג פרסומים ומודעות רלוונטיות אשר מותאמות למשתמש על סמך האינטראקציה הקודמת שלו באתר. באמצעות השירות הזה, קבצי העוגיות אוספים נתונים בנוגע להתנהגות המשתמש באתר ולאור זאת המשתמש עשוי לצפות בפרסומים שונים כגון תמונות, מודעות, סרטונים ועוד של האתר, כאשר הוא גולש באתרים של צדדים שלישיים כגון של חברת "גוגל" (Google) ושל הרשת החברתית "מטא" (כגון פייסבוק – Facebook).

פרטים ליצירת קשר

במידה וישנן שאלות לגבי מדיניות הפרטיות או במידה והנך סבור כי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמה אינם פועלים בהתאם למדיניות הפרטיות הנ"ל, אנא צור עימנו קשר בכתובת הדואר האלקטרוני: office@liberkey.fund.

תפריט נגישות